tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

Custom-Report-Development-Analytics

Ngày đăng: 18/07/2016

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu 2016

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu 2016: 

hoi-dong-quan-tri

Ngày đăng: 30/05/2016

Nghị quyết về phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V

Nghị quyết về phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V TẢI VỀ TẠI ĐÂY

tra-co-tuc

Ngày đăng: 20/05/2016

Thông báo chi trả cổ tức 2015

Thông báo chi trả cổ tức 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược TẢI VỀ TẠI ĐÂY

writing_hand

Ngày đăng: 25/04/2016

Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2016- 2018)

01.BB Kiem Tra Tu Cach Co Dong 02.BB Kiem Phieu Hoi Dong Quan Tri 03.BB Kiem Phieu Ban Kiem Soat 04.BB Dai Hoi Dong Co Dong Nhiem Ki 5 05.NQ Dai Hoi Dong Co Dong Nhiem Ki V

daihoi_DQSF

Ngày đăng: 15/04/2016

Tài liệu tham dự họp

1.2.Giay xac nhan tham du – uy quyen tham du 1.3. Quy Che To Chuc Dai hoi dong co dong nhiem ki V 03.TT 01.BC hoat dong cua hoi dong quan tri 2015 3.TT 02.BC ket qua kinh doanh cua…

14387411148489

Ngày đăng: 15/04/2016

Thư mời tham dự đại hội cổ đông công ty

1.1 Thư mời Đại hội cổ đông nhiệm kì V.

Custom-Report-Development-Analytics

Ngày đăng: 31/03/2016

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Folders Showing Organizing Documents Filing And Reports

Ngày đăng: 30/03/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Folders Showing Organising Documents Filing And Reports

Ngày đăng: 30/03/2016

Báo cáo tài chính năm 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Hand filling out checklist on clipboard

Ngày đăng: 26/01/2016

Báo cáo quản trị năm 2015

Báo cáo quản trị năm 2015. Tải về tại đây