tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

qhcd-bctc-2016-giuaniendo_ZEYA

Ngày đăng: 23/04/2018

Tài liệu sau Đại hội cổ đông thường niên 2018

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông –  Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: File đính kèm tải tại đây Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: File đính…

bao-cao-quan-tri-6-thang-nam-duoc

Ngày đăng: 19/04/2018

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – Công ty Cổ Phần Nam Dược: File đính kèm tải tại đây Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty Cổ Phần…

1384375434-n_581

Ngày đăng: 14/04/2018

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  File: Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự tải tại đây

Finance

Ngày đăng: 31/03/2018

Báo cáo thường niên 2017