tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

thumb_345x345_14186191105438

Ngày đăng: 22/10/2013

Thông báo mất sổ chứng nhận cổ phần của bà Phạm Thị Mai Trang

THÔNG BÁO (V/v: Mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần) Căn cứ giấy báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Bà Phạm Thị Mai Trang gửi  Công ty cổ phần Nam Dược ngày 19/10/2013. Công ty…

thumb_345x345_14186195916110

Ngày đăng: 29/07/2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 click here

14186305206036

Ngày đăng: 24/05/2013

Điều lệ Công ty cổ phần Nam Dược

Điều lệ Công ty cổ phần Nam Dược download tại đây

thumb_345x345_14186304486952

Ngày đăng: 24/05/2013

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2013

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2013: 1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 2. Biên bản đại hội 3. Nghị quyết đại hội cổ đông 4. Biên bản kiểm tra phiếu bầu cử Hội đồng quản…

thumb_345x345_14186304877381

Ngày đăng: 24/05/2013

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2013: 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2013-2015) 2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2013 – 2015) 3. Báo cáo…

thumb_345x345_14186305756212

Ngày đăng: 24/05/2013

Thông báo Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nam Dược năm 2013

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẨN NAM DƯỢC Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham…