tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

thumb_345x345_14186195916110

Ngày đăng: 29/07/2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 click here

thumb_345x345_14186305756212

Ngày đăng: 24/05/2013

Thông báo Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nam Dược năm 2013

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẨN NAM DƯỢC Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham…

14186305206036

Ngày đăng: 24/05/2013

Điều lệ Công ty cổ phần Nam Dược

Điều lệ Công ty cổ phần Nam Dược download tại đây

thumb_345x345_14186304486952

Ngày đăng: 24/05/2013

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2013

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2013: 1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 2. Biên bản đại hội 3. Nghị quyết đại hội cổ đông 4. Biên bản kiểm tra phiếu bầu cử Hội đồng quản…

thumb_345x345_14186304877381

Ngày đăng: 24/05/2013

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2013: 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2013-2015) 2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2013 – 2015) 3. Báo cáo…