tao mat troi

Nam Dược Cổ đông Bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019-2024)

Ngày đăng: 16/04/2019

Bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019-2024)

  • Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2019-2024): Xem và tải tại đây
  • Biên bản họp nhóm: Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Nam Dược nhiệm kỳ VI (2019-2024): Xem và tải tại đây
  • Đơn đề cử: Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát  Công ty Cổ Phần Nam Dược: Xem và tải tại đây
  • Đơn đề cử: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị  Công ty Cổ Phần Nam Dược: Xem và tải tại đây
  • Lý lịch ứng viên đề cử Hội đồng quản trị: 

(1) Ông Lã Xuân Hạnh, xem chi tiết tại đây

(2) Ông Hoàng Minh Châu, xem chi tiết tại đây

(3) Ông Nguyễn Văn Giang, xem chi tiết tại đây

(4) Bà Dương Thị Lan, xem chi tiết tại đây

(5) Ông Lê Văn Sản, xem chi tiết tại đây

(6) Ông Đoàn Minh Luân, xem chi tiết tại đây

  • Lý lịch ứng viên đề cử Ban kiểm soát: 

(1) Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, xem chi tiết tại đây

(2) Ông Phạm Thành Đạt, xem chi tiết tại đây

(3) Bà Vũ Thị Nga, xem chi tiết tại đây