tao mat troi

Nam Dược Cổ đông Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng: 22/04/2019

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  1. BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nam Dược:  Xem và tải tại đây
  2. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI (2019-2024) Công ty Cổ phần Nam Dược: Xem và tải tại đây
  3. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ VI (2019-2024) Công ty Cổ phần Nam Dược: Xem và tải tại đây
  4. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC:  Xem và tải tại đây
  5. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC: Xem và tải tại đây