tao mat troi

Nam Dược Cổ đông Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày đăng: 19/04/2018

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018

  1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – Công ty Cổ Phần Nam Dược: File đính kèm tải tại đây
  2. Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty Cổ Phần Nam Dược: File đính kèm tải tại đây
  3. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc: File đính kèm tải tại đây
  4. Báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị: File đính kèm tải tại đây
  5. Đề án thành lập Công ty TNHH Nam Dược Miền Trung: File đính kèm tải tại đây
  6. Tờ trình – Trình đại hội cổ đông thường niên 2018: File đính kèm tải tại đây