tao mat troi

Nam Dược Tin tức Thông tin Nam Dược Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 – Công Ty CP Nam Dược

Ngày đăng: 14/04/2017

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 – Công Ty CP Nam Dược

1. Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 – Công Ty CP Nam Dược

TẢI VỀ TẠI ĐÂY.

2. Quy chế tổ chức.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

3. BC Ban TGĐ về hoạt động sản xuất kinh doanh.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

4. BC Kết quả và kế hoạch của Hội Đồng Quản Trị.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

5. BC Hoạt động Ban Kiểm Soát.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

6. Tờ trình.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY