tao mat troi

Nam Dược Cổ đông Tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông

Ngày đăng: 23/04/2015

Tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông

1. Tải chương trình Đại Hội Cổ Đông 2015 tại đây

2. Tải báo cáo của ban Tổng Giám Đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Tại đây

3. Tải báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại đây

4. Tải báo cáo của ban kiểm soát năm 2014 tại đây