tao mat troi

Nam Dược Cổ đông Tài liệu sau Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày đăng: 23/04/2018

Tài liệu sau Đại hội cổ đông thường niên 2018

  1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông –  Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: File đính kèm tải tại đây
  2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: File đính kèm tải tại đây
  3. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: File đính kèm tải tại đây