tao mat troi

Nam Dược Cổ đông Thông báo Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nam Dược năm 2013

Ngày đăng: 24/05/2013

Thông báo Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nam Dược năm 2013

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẨN NAM DƯỢC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

 1. Thời gian: 9h00 ngày 27 tháng 04 năm 2013 (Thứ bảy)

 2Địa điểm: Lô M13 (C4- 9) Khu công nghiệp Hòa Xá – TP.Nam Định – Tỉnh Nam Định

 3Nội dung chính của Đại hội:

            + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;

            + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban điều hành;

            + Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát;

            + Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2013 – 2018);

            + Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Xin ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Thông qua dự kiến cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua các phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại: Bàn tiếp đón Đại biểu Công ty cổ phần Nam Dược, điện thoại: 04 6269 1602; hoặc truy cập trang web: www.namduoc.vn từ ngày 22/04/2013.

5. Điều kiện tham dự đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nam Dược tính đến ngày 10/04/2013.

6. Các vấn đề khác:

– Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT, BKS(theo danh sách đính kèm) hoặc người khác tham dự Đại hội.

– Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông và đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

– Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội và gửi lại cho Công ty theo địa chỉ: Số 30M2 khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội qua đường Bưu điện hoặc fax về Công ty theo số: 04 6269 8623 trước 16h ngày 20 tháng 04 năm 2013.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông !

Trân trọng!

                                                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                               CHỦ TỊCH

 

                                                                                                            Lã Xuân Hạnh

Download các văn bản tham dự Đại hội cổ đông 2013 tại đây.