tao mat troi

Nam Dược Cổ đông Thông báo mất sổ chứng nhận cổ phần của bà Phạm Thị Mai Trang

Ngày đăng: 22/10/2013

Thông báo mất sổ chứng nhận cổ phần của bà Phạm Thị Mai Trang

THÔNG BÁO

(V/v: Mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần)

Căn cứ giấy báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Bà Phạm Thị Mai Trang gửi  Công ty cổ phần Nam Dược ngày 19/10/2013.

Công ty cổ phần Nam Dược thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

    –         Tên cổ đông: Phạm Thị Mai Trang

   –         CMND số: 012616462  cấp ngày 04/07/2012 tại Công an thành phố Hà Nội

    –         Số cổ phần sở hữu: 10.000 (Mười nghìn) cổ phần

Sau 5 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào liên quan, Công ty cổ phần Nam Dược sẽ cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Phạm Thị Mai Trang.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Nhân viên phụ trách: Lê Thị Bích Thủy

Điện thoại: 04 6269 1602 máy lẻ 101

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC