tao mat troi

Nam Dược Cổ đông Thư Mời Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Ngày đăng: 11/06/2020

Thư Mời Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Thư mời tham dự đại hội cổ đông 20201. Chương trình đại hội (Xem chi tiết tại đây).

2. Quy chế tổ chức đại hội (Xem chi tiết tại đây).

3. Báo cáo của Tổng Giám đốc tại đại hội (Xem chi tiết tại đây).

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội (Xem chi tiết tại đây).

5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội (Xem chi tiết tại đây).

6. Tờ trình tại đại hội (Xem chi tiết tại đây).