tao mat troi

Nam Dược Cổ đông Văn bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày đăng: 26/04/2015

Văn bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Xin mời quý cổ đông tải tài liệu văn bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Xin mời tải xuống tại đây
  2. Biên bản đại hội. Xin mời tải xuống tại đây
  3. Nghị quyết đại hội. Xin mời tải xuống tại đây