Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022
Báo cáo tài chính riêng năm 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT – 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG – 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT – 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG – 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất – 2019
Báo Cáo Tài Chính Riêng – 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất – 2018
Báo Cáo Tài Chính Riêng – 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất – 2017
Báo Cáo Tài Chính Riêng – 2017