Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT – 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG – 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT – 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG – 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất – 2019
Báo Cáo Tài Chính Riêng – 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất – 2018
Báo Cáo Tài Chính Riêng – 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất – 2017
Báo Cáo Tài Chính Riêng – 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất – 2016
Báo Cáo Tài Chính Riêng – 2016