Đại hội đồng cổ đông

 • 29 JunNghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 29 JunBiên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 29 JunBiên Bản Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông Tham Dự Cuộc Họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020
 • 11 JunTờ Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 11 JunBáo Cáo Kết Quả Năm 2019 Và Kế Hoạch Hoạt Động Năm 2020 Của Ban Kiểm Soát
 • 11 JunBáo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị Kết Quả Năm 2019 Và Kết Hoạch Năm 2020
 • 11 JunBáo Cáo Của Ban Tổng Giám Đốc Tại ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020
 • 11 JunQuy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 11 JunChương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 11 JunGiấy Xác Nhận Tham Dự/Ủy Quyền Tham Dự
 • 11 JunThư Mời Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 11 AprBáo Cáo Kết Quả Và Kế Hoạch Của Hội Đồng Quản Trị
 • 11 AprBáo Cáo Của Ban Tổng Giám Đốc
 • 11 AprQuy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 • 11 AprChương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 • 11 AprThư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
 • 11 AprGiấy Xác Nhận Tham Dự/Ủy Quyền Tham Dự