Đại hội đồng cổ đông

 • 24 AprNGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2023
 • 24 AprBIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
 • 24 AprBIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG 2023
 • 10 AprTHƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
 • 10 AprTÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023
 • 30 MarGIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 2023
 • 30 MarTỜ TRÌNH TẠI ĐHCĐ NĂM 2023
 • 30 MarBÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐHCĐ NĂM 2023
 • 30 MarQUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHCĐ NĂM 2023
 • 30 MarBÁO CÁO BAN TGĐ TẠI ĐHCĐ NĂM 2023
 • 30 MarBÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐHCĐ NĂM 2023
 • 30 MarCHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
 • 23 AprNghị quyết Đại hội đồng cổ đông – 2022
 • 23 AprBiên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên – 2022
 • 23 AprBiên bản kiểm tra cổ đông – 2022
 • 02 AprGiấy Xác Nhận Tham Dự/Ủy Quyền Tham Dự ĐHĐ CĐTN – 2022
 • 02 AprThư mời đại hội cổ đông thường niên – Năm 2022
 • 01 MarBáo Cáo KQHĐ Của Ban Kiểm Soát – 2022
 • 01 MarBáo Cáo Của Ban Tổng Giám Đốc – 2022
 • 01 MarBáo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị – 2022
 • 01 MarTờ trình ĐHĐCĐ – 2022
 • 01 MarQuy chế tổ chức ĐHĐCĐ – 2022
 • 01 MarChương trình ĐHĐCĐ – 2022
 • 10 JanNghị quyết ĐHCĐ BT Lần 1 2021
 • 10 JanBiên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS
 • 10 JanBiên bản đại hội – ĐHCĐ BT 2021
 • 10 JanBiên bản kiểm tra cổ đông – ĐHCĐ BT 2021
 • 05 JanSơ yếu lý lịch ứng viên ban kiểm soát – ĐHCĐ BT 2021
 • 29 DecBiên bản họp giới thiệu ứng viên – ĐHCĐ BT 2021
 • 29 DecĐơn đề cử ứng viên – ĐHCĐ BT 2021
 • 29 DecSơ yếu lí lịch ứng viên – ĐHCĐ BT 2021
 • 29 DecQuy chế bầu cử – ĐHCĐ BT 2021
 • 20 DecTờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS – ĐHĐCĐ BT 2021
 • 20 DecTờ trình phê duyệt tổng mức đầu tư dự án – ĐHĐCĐ BT 2021
 • 20 DecTờ trình thành lập công ty TNHH Nam Dược Hà Nam – ĐHĐCĐ BT 2021
 • 20 DecQuy chế tổ chức đại hội – ĐHĐCĐ BT 2021
 • 20 DecGiấy xác nhận tham dự – ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ BT 2021
 • 20 DecThư mời đại hội cổ đông bất thường – Năm 2021
 • 25 NovNghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021
 • 25 NovBiên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • 31 OctPhiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • 26 AprBiên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 • 11 AprTài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021
 • 05 AprThư Mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021
 • 29 JunNghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 29 JunBiên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 29 JunBiên Bản Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông Tham Dự Cuộc Họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020
 • 11 JunTờ Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 11 JunBáo Cáo Kết Quả Năm 2019 Và Kế Hoạch Hoạt Động Năm 2020 Của Ban Kiểm Soát
 • 11 JunBáo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị Kết Quả Năm 2019 Và Kết Hoạch Năm 2020
 • 11 JunBáo Cáo Của Ban Tổng Giám Đốc Tại ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020
 • 11 JunQuy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 11 JunChương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 11 JunGiấy Xác Nhận Tham Dự/Ủy Quyền Tham Dự
 • 11 JunThư Mời Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 • 11 AprBáo Cáo Kết Quả Và Kế Hoạch Của Hội Đồng Quản Trị
 • 11 AprBáo Cáo Của Ban Tổng Giám Đốc
 • 11 AprQuy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 • 11 AprChương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 • 11 AprThư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
 • 11 AprGiấy Xác Nhận Tham Dự/Ủy Quyền Tham Dự