Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  1. Biên Bản Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông (Xem Chi Tiết Tại Đây)
  2. Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 Công Ty Cổ Phần Nam Dược (Xem Chi Tiết Tại Đây)
  3. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 Công Ty Cổ Phần Nam Dược (Xem Chi Tiết Tại Đây)