BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Tải về tại đây!

1. Signed. Bien ban kiem tra co dong

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 20201

Tải về tại đây!

2. Signed. Bien ban dai hoi co dong 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tải về tại đây!

3. Signed. Nghi quyet dai hoi co dong 2021