BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

1.Biên bản kiểm tra cổ đông

Chi tiết tại đây!

1. Biên bản kiểm tra cổ đông

2.Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Chi tiết tại đây!

2. BB01.2023 ĐHĐCĐ năm 2023

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ dông thường niên 2023

Chi tiết tại đây!

3. NQ01.2023 ĐHĐCĐ năm 2023