Tài liệu hướng dẫn bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

1. Quy Chế Bầu Cử –> Tại đây!

Quy chế bầu cử

2. Sơ Yếu Lí Lịch Ứng Viên –> Tại đây!

Sơ yếu lí lịch ứng viên

3. Đơn Đề Cử Ứng Viên –> Tại đây!

Đơn đề cử ứng viên

4. Biên Bản Họp Giới Thiệu Ứng Viên –> Tại đây!

Biên bản họp nhóm giới thiệu ứng viên