THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thư mời ĐHCĐ 2021

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Giay uy quyen hop DHCD 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 – CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

CT DHCD 2021