Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

  1. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Tải tại đây!)
1.Quy che to chuc dai hoi

2. TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Tải tại đây!)

2. To trinh tai dai hoi co dong 2021

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tải tại đây!)

3.Bao cao của Hoi dong quan tri

4. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tải tại đây!)

4. Bao cao cua Tong giam doc

5. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Tải tại đây!)

Up. Bao cao cua Bn kiem soat

6. ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC (Tải tại đây!)

Up. Điều lệ Nam Dược 2021

7. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (Tải tại đây!)

Up. Quy che noi bo ve quan tri cong ty

8. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tải tại đây!)

7.QUY CHE HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI

9. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (Tải tại đây!)

UP.Quy che hoat dong Ban Kiem soat